சிறுவர் பாடல் 1. பாடம் பயில வாருங்கோ! - சிறுவர் பாடல்
 2. தரணி போற்ற வாழலாம்
 3. உயர்ந்த மனிதன் ஆகலாம்
 4. புரிந்து உலகில் வாழுவோம்
 5. அம்மா
 6. எங்கள் ஆசான்
 7. சிந்தனையைப் போற்றுவோம்
 8. கணினி
 9. மனிதனும், மிருகமும்
 10. வாழ்வாங்கு வாழும் வழி
 11. வேளை தோறும் பண்புகள்
 12. உனக்குள் ஒன்றுண்டு
 13. முழு மனிதராகுவோம்
 14. வாழும் வழி தெரியணும்
 15. கணிதம் கற்று உயர்வாய்…
 16. ஆண்டவனைக் கண்டதுண்டா?
 17. கப்பல் துறை
 18. அன்பு
 19. எங்கள் ஊர்
 20. ஆழ் கடலைப்பாருங்கோ
 21. வேதகால ஆசிரியர்களின் பத்துக் கட்டளைகள்
 22. தரணி போற்றச் செய்வோம்
 23. கீர்த்தி புகழ் தேடு
 24. உன்னால் முடியும் தம்பி
 25. கற்று உயர்வு காண்பாய்
 26. வளங்கள் பெற்று மகிழலாம்
 27. காந்தி
 28. வள்ளுவர்
 29. கணிதம் கற்று உயர்வாய்…

No comments:

Post a Comment